Zdravotná starostlivosť »
Otvorené
07:00 - 20:00

Ambulantné oddelenie

 

Je možné vyšetriť moje dieťa aj bez prítomnosti rodiča na ambulancii?

V zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov nie je možné Vaše maloleté dieťa (dieťa do 18 rokov) vyšetriť na ambulancii bez Vášho sprievodu!

Zdravotnícky pracovník (lekár, sestra) je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila, alebo zákonného zástupcu (resp. ďalšie osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z.) ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas (medzi ktoré patrí aj  maloleté dieťa).

Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie.

Poskytnutie informovaného súhlasu zo strany zákonného zástupcu nie je možné  nahradiť splnomocnením pre dieťa a naďalej sa vyžaduje poskytnutia súhlasu od zákonného zástupcu maloletého.

V akých odboroch poskytujete ambulantnú starostlivosť?

Ambulantná starostlivosť  je poskytovaná lekárom špecialistom v odbore ortopédia, ortopedický protetik, rehabilitačný lekár, internista a geriater.

Čo si potrebujem so sebou priniesť na ambulantné vyšetrenie?

K vyšetreniu je potrebná karta poistenca, a ak už máte aj dokumentáciu, ktorá súvisí s Vašim zdravotným problémom, pre ktorý chcete navštíviť naše pracovisko, RTG dokumentáciu, prípadne výsledky MR, CT, neurolog. vyšetrenie a pod.

Potrebujem odporučenie od všeobecného lekára?

V zmysle platnej legislatívy je pacient  povinný si priniesť k vstupnému vyšetreniu výmenný lístok od všeobecného lekára, prípadne od iného špecialistu (alebo pri opakovanej návšteve ambulancie avšak s inou diagnózou).  
V prípade, že si pacient nesplní svoju povinnosť a výmenný lístok nepredloží pred vyšetrením, môže byť vyšetrený len ako samoplatca. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade, ak by Vám lekár na základe vyšetrenia predpísal lieky/zdrav. pomôcku, procedúry, atď.... taktiež ich budete hradiť ako samoplatca.

V prípade, že odosielajúci lekár nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou, taktiež môžete byť vyšetrený len ako samoplatca.

Odporúčanie na vyšetrenie k lekárovi špecialistovi musí byť písomné a musí obsahovať „stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania“.

Ku komu bez odporúčania (bez výmenného lístka)

K týmto špecialistom nie je potrebné mať výmenný lístok:  

1. zubár 
2. gynekológ 
3. očný lekár (predpis okuliarov) 
4. kožný lekár 
5. psychológ, psychiater


Pri všetkých ostatných odbornostiach už budete potrebovať odporúčací (výmenný) lístok od svojho všeobecného lekára a Vaše ratolesti potrebujú odporúčanie od ich detského lekára.


Kedy ho nepotrebujete :

  • pri úraze, ak na lekárske ošetrenie prídete do 24 hodín

  • pri opakovanej návšteve špecialistu, ak to určí lekár špecialista

  • ak máte ochorenie, ktoré si vyžaduje sústavnú liečebnú starostlivosť

  • ak nastupujete na ochranné ambulantné liečenie, napríklad na odvykaciu kúru.

Kde si nájdem ordinačné hodiny?

Ordinačné hodiny sú zverejnené na webovej stránke a tiež na informačnej tabuli pri vchode do nemocnice. 
V období vianočných sviatkov a letných prázdnin máme, z dôvodu dovoleniek, upravené ordinačné hodiny, ktoré sú k dispozícii aj na webovej stránke a tiež na informačnej tabuli pri vchode do nemocnice.

Platí sa u Vás za vyšetrenie?

Nie, za vyšetrenie sa u nás neplatí (ak ste poistený v zdravotnej poisťovni a máte výmenný lístok na odborné vyšetrenie).

Máte zmluvy so všetkými poisťovňami?

Áno, sme v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR.

Podávate infúzie aj ambulantne?

Áno, podanie infúzie je u nás možné aj touto formou. Máme pre túto možnosť zriadený infúzny stacionár. Podanie infúzií je na odporučenie lekára, ale nie je vykazované na zdravotnú poisťovňu. Pacientovi ho ponúkneme ako ďalšiu možnosť liečby. Avšak pacient sa musí sám rozhodnúť, či je pre neho táto forma liečby vyhovujúca, čo podpíše pri informovanom súhlase.

Koľko sa platí za infúziu?

V ponuke máme podanie infúzie pre samoplatcov na vlastnú žiadosť. Ceny sú uvedené v aktuálne platnom cenníku. Infúzie sa podávajú na lôžkovom oddelení nemocnice.